SoS Info

I barnkonventionens portalbestämmelse artikel 3 framkommer att barnets bästa alltid skall sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn. Detta gäller alla barn och alla beslut vare sig de vidtas av det offentliga eller privata, av myndigheter eller domstolar eller av lagstiftande organ. Såväl domstolar, myndigheter, kommuner och landsting skall ta hänsyn till de rättigheter som fastslås i barnkonventionen om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals.
Vad är då barnets bästa?
Svårigheten med barnets bästa är att även om frågan är tydlig, enkel och klar så finns inget fixerat eller enkelt svar. Då begreppet är direkt kopplat till barnet måste barnets bästa tolkas utifrån varje enskilt barn som berörs av ett beslut. En annan svårighet är att begreppet på intet sätt är statiskt utan ständigt är stadd i förändring. Barnets bästa förändras i tiden, då vår syn och vår kunskap kring barn förändras. Fördelarna med ett begrepp som barnets bästa är att när vi dels genom barnkonventionen och genom föräldrabalken 6:2 a har uppställt ett krav på att barnets bästa ska komma i främsta rummet så blir vi tvingade att tillmäta barnet en betydelse. Enligt FB 6:2 a skall barnets bästa komma i främsta rummet vid alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.