SoS Info

I föräldrabalken 6:18 ges föräldrarna en möjlighet till samarbetssamtal. Enligt socialtjänstlagen 12 a § är det kommunens skyldighet att kunna erbjuda föräldrar samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Socialtjänsten kan även hjälpa föräldrarna att träffa avtal i dessa frågor. Kommunen ska även kunna erbjuda en mer allmän familjerådgivning. Samarbetssamtal och familjerådgivning ska genom kommunen och socialnämnderna vara kostnadsfria.

Även privata familjerådgivare eller psykologer finns att tillgå för föräldrar som vill ha rådgivning i frågor som rör barnet och familjen.

 

SoS juristerna har specialkompetens inom barnrätt och rättspsykologi vilket tillsammans med yrkesmässig och personlig erfarenhet av problematiken ger bra förutsättningar för ett konstruktivt och målinriktat samtalsklimat. Fördelen med att den juridiska kompetensen finns som en del av samtalet är att frågor som berör familjen/barnet även kan diskuteras och besvaras utifrån vilka konsekvenser besluten får rent faktiskt.

 

SoS juristerna arbetar utifrån övertygelsen att rådgivning i samband med en separation måste ske utifrån barnperspektivet. Målet med samarbetssamtalet ska vara att ett avtal kring barnets framtid kan komma till stånd. Huvudsyftet blir att lösa hur barnets rätt till båda sina föräldrar bäst kan tillgodoses.

SoS juristerna menar att samtalet om barnets framtid ska vara ett trepartssamtal där rådgivarens största uppgift är att ta ställning för barnet och föra dess talan. Föräldrarnas inbördes relation är inte fokus för samtalen. Förmågan att separera sitt eget liv och sina egna behov från barnets behov är i krissituationer inte lätt. Båda föräldrarna måste se bortom sig själva och fokusera på barnets framtid. Föräldrarna behöver en stark motpart som tydligt tar ställning och talar för barnets rätt.

 

SoS juristerna kan ge er föräldrar tydliga riktlinjer och klara svar på vad som gäller i frågor som kommer upp i samtalet om barnet. Boende, umgänge, vårdnad och inte minst förslag på hur avtal kring barnet kan se ut. Rådgivningen ska ge förslag på alternativa lösningar som finns till hands, förklara vad olika beslut får för konsekvenser och vad de innebär rent faktiskt. En familjerådgivare ska tillhandahålla alternativa lösningar som föräldrarna i sina samtal kan utgå ifrån.

För barnet och föräldrarna är det av största vikt att man i samtalen inte lägger för stor kraft på vad varit utan på vad som ska gälla i framtiden. Det är här som överenskommelsen ska fungera.

 

Rådgivning och samtal kan naturligtvis även vara till gagn för föräldrar som lever tillsammans. Frågor som berör ens barn och som föräldrarna känner en osäkerhet eller rädsla kring.

 

Samtalet sker utifrån förutsättningen att båda föräldrarna är fullgoda föräldrar. Om en förälder brister i sitt föräldraskap ändras förutsättningarna för både samtalet och rådgivningen.