INNEHÅLL

1. INLEDNING
  1.1. Bakgrund
  1.2. Frågeställning och syfte
  1.3. Metod
  1.4. Material
  1.5. Avgränsningar
2. FÖRÄLDRASKAP
  2.1. Barnperspektivet
  2.2. Olika föräldrabegrepp
    2.2.1. Moderskap – Faderskap
    2.2.2. Biologisk förälder
    2.2.3. Rättslig förälder
    2.2.4. Vårdnaden
      2.2.4.1. Vårdnadsansvaret ensamt och gemensamt
      2.2.4.2. Legal vårdnad och faktisk vård
    2.2.5. Boförälder
      2.2.5.1. Folkbokföringen
      2.2.5.2. Ekonomiska konsekvenser av boendet
    2.2.6. Umgängesförälder
    2.2.7. Social förälder
  2.3. Föräldrarättigheter
3. GENUSPERSPEKTIVET
  3.1. Konsekvenserna av gällande rätt
    3.1.1. Familjen
    3.1.2. Föräldrarna
      3.1.2.1. Moderskapet
      3.1.2.2. Faderskapet
  3.2. Diskussionerna bakom gällande rätt
    3.2.1. Ds 1995:2 Pappagruppens slutrapport
    3.2.2. SOU 1995:79 Vårdnadstvistutredningen
    3.2.3. Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge
    3.2.4. Ds 1999:57 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar
  3.3. Remissvar gällande lagförslaget Ds 1999:57
    3.3.1. Argument för förslaget i dess helhet
    3.3.2. Argument för förslaget men utan tre månaders regeln
    3.3.3. Argument mot förslaget
    3.3.4. Argument som inte tidigare berörts
  3.4. Egen analys
Källförteckning